Novinka v oblasti BOZP na staveništích

In novinky by VUPSadmin

S účinností od 1.5.2016 platí nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Nejdůležitější změnou tohoto nařízení vlády je nová Příloha č. 6 Plán BOZP na staveništích, která stanovuje požadavky na obsah a rozsah plánu BOZP.

Nově musí plán obsahovat přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění BOZP na staveništi, a koordinátor ho nechá odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. Dále musí koordinátor zapracovat do plánu požadavky na BOZP při udržovacích pracích (původně měl pouze zajistit jejich zpracování).