Systémy managementu:

Nabízíme, jako třetí nezávislá strana, certifikaci systémů managementu, samostatné nebo kombinované certifikace QMS, EMS, BOZP, ISMS a EnMS, certifikaci jakosti při tavném svařování a to i v součinnosti s prověřováním řízení výroby pro ověření, schválení nebo dozor vykonávaný naší Autorizovanou osobou č. 227 nebo Oznámeným subjektem č. 1516 nad stanovenými výrobky. Akreditované služby provádí náš certifikační orgán č. 3009.

Výrobky, procesy, kvalifikace stavebních dodavatelů a EPD

Nabízíme, jako třetí nezávislá strana, osvědčování, posuzování shody a certifikaci stanovených i nestanovených stavebních výrobků, certifikace výrobních procesů a procesů svařování kovových materiálů a kolejových vozidel, nezávislé ověřování EPD a certifikaci kvalifikace stavebních dodavatelů pro veřejnou zakázku. Naše Povinné posuzování a ověřování stavebních výrobků provádí naše Autorizovaná osoba č. 227, Oznámený subjekt č. 1516 (výrobky CE). Akreditované služby provádí náš certifikační orgán č. 3013. Nabízíme i součinnost při aplikovaném výzkumu.

Zkoušení, monitoring parametrů prostředí

Nabízíme, jako třetí nezávislá strana provádění zkoušek stavebních výrobků pro výrobce, dovozce, dodavatele, zhotovitele staveb a spotřebitele, prováděné při uvádění a dodávání výrobků na trh, při jejich přejímce, zkoušky výrobní kontrolní pro řízení výroby, nebo zkoušky prováděné v rámci aplikovaného výzkumu. Akreditované služby provádí naše akreditovaná zkušební laboratoř č. 1234.

Pozemní stavby

Provádíme komplexní hodnocení budov z hlediska udržitelné výstavby metodikou SBToolCZ, včetně tepelně technického a energetického hodnocení. Pro soudy, soukromou a komerční sféru provádíme hodnocení vad a poruch staveb s vypracováním odborných nebo znaleckých posudků.

Normalizace, věda, výzkum a vzdělávání

Zpracováváme technické normy, překládáme evropské a mezinárodní normy nabízíme informační databázi CE INFO o stavebních výrobcích označovaných CE. Poskytujeme informace a školení o změnách norem a legislativních požadavcích.