Stavební výrobky, na které se vztahují harmonizované normy, jsou stanoveny Evropskou komisí k povinnému posuzování a ověřování stálostí vlastností pro usnadnění volného pohybu zboží. Jednotná pravidla pro vyjadřování vlastností a používání označení CE, požadavky na výrobce, systémy posuzování, povinné činnosti oznámených subjektů (notifikovaných osob) stanoví Nařízení EU č. 305/2011.

Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech, označuje výrobek CE a určí typ výrobku na základě posouzení a ověření stálosti vlastností, které provádí s oznámeným subjektem nebo sám.


Naše notifikovaná osoba / Oznámený subjekt č. 1516 nabízí

všem výrobcům a dovozcům stavebních výrobků:

  • počáteční inspekce řízení výroby ve výrobním závodě s vydáním Osvědčení řízení výroby
  • průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby s vydáním zprávy o dozoru
  • posouzení vlastnosti na základě zkoušky nebo výpočtu, nebo zjednodušené dokumentace stavebního výrobku
  • zkoušky stálosti vlastností výrobku s vydáním protokolu o posouzení vlastností výrobku
  • provedení potřebných úkonů pro řádné uvedení nebo dodávání stavebních výrobků na trh a označení CE, včetně vypracování podkladu pro vystavení prohlášení o vlastnostech a návrhu štítku CE
  • dokumenty vydáváme v jazycích států EU, tak aby mohly být přiloženy k výrobku při jejich distribuci do zemí určení

Naše kompetence

Posuzování a ověřování vlastností vybraných výrobků, nebo řízení výroby, může provádět pouze oprávněný Evropskou komisí registrovaný subjekt, to je Notifikovaná osoba = Oznámený subjekt.

Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Ke stažení

Žádost o zkoušení a ověřování výrobků – přihláška k posuzování a ověřování stálosti vlastností
Žádost o osvědčení řízení výroby dle EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE

Přihlášku nebo žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

Související předpisy

Nařízení EU č. 305/2011 publikované v OJEU v české verzi Prováděcí nařízení komise EU č. 1062/2013 stanovující formát evropského technického posouzení pro stavební výrobky

Změny EU č. 305/2011 provedené nařízením komise v přenesené pravomoci EU:
N 305/2011, změna č. 157/2014, o zpřístupňování PoV/DoP na internetové stránce výrobce
N 305/2011, změna č. 568/2014, měnící přílohu č. V – posuzování a ověřování stálosti vlastností
N 305/2011, změna č. 574/2014, měnící přílohu č. III – vzor prohlášení o vlastnostech

 

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).