Naše akreditovaná zkušební laboratoř je samostatný odborný útvar naší společnosti, tvoří nedílnou součást Autorizované osoby č. 227 a je Oznámenou zkušební laboratoří č. 1516 k ověřování stavebních výrobků označovaných CE.

Provádí ověřování vlastností stavebních materiálů, výrobků, stavebních dílců, konstrukcí a výrobků pro technická zařízení budov normovými i nestandardními zkušebními postupy podle požadavků objednatele. Zkoušky jsou prováděny ve vlastní zkušební laboratoři, v laboratoři výrobce nebo in situ, tedy mimo zkušební prostory laboratoře, např. na stavbě, v místě přejímky výrobků odběratelem, ve výrobě apod.

Předmětem akreditace jsou zkoušky mechanické, akustické, vlhkostní, tepelné, cyklické a životnostní výrobků, konstrukcí a budov, zkoušky bezpečnostní a výkonové výrobků pro technická zařízení budov, měření hluku, zkoušky plastů, asfaltových směsí, kameniva, čerstvého a zatvrdlého betonu a vozovek včetně posouzení souladu výsledků zkoušek s předloženými požadavky objednatele, popř. s požadavky normy. Posouzení a vyhodnocení výsledků zkoušek k technické specifikaci nebo interpretace výsledků zkoušek uvádíme přímo do akreditovaného zkušebního protokolu.

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů na zkoušení výrobků využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Pracovníci naší zkušební laboratoře Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

Podání odvolání nebo stížností

Odvolání proti rozhodnutí zkušební laboratoře nebo stížnosti proti jejímu postupu může předložit klient písemně vedoucímu zkušební laboratoře ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí zkušební laboratoře.