Naše akreditovaná zkušební laboratoř je samostatný odborný útvar naší společnosti, tvoří nedílnou součást Autorizované osoby č. 227 a je Oznámenou zkušební laboratoří č. 1516 k ověřování stavebních výrobků označovaných CE.

Provádí ověřování vlastností stavebních materiálů, výrobků, stavebních dílců, konstrukcí a výrobků pro technická zařízení budov normovými i nestandardními zkušebními postupy podle požadavků objednatele. Zkoušky jsou prováděny ve vlastní zkušební laboratoři, v laboratoři výrobce nebo in situ, tedy mimo zkušební prostory laboratoře, např. na stavbě, v místě přejímky výrobků odběratelem, ve výrobě apod.

Předmětem akreditace jsou zkoušky mechanické, akustické, vlhkostní, tepelné, cyklické a životnostní výrobků, konstrukcí a budov, zkoušky bezpečnostní a výkonové výrobků pro technická zařízení budov, měření hluku, zkoušky plastů, asfaltových směsí, kameniva, čerstvého a zatvrdlého betonu a vozovek včetně posouzení souladu výsledků zkoušek s předloženými požadavky objednatele, popř. s požadavky normy. Posouzení a vyhodnocení výsledků zkoušek k technické specifikaci nebo interpretace výsledků zkoušek uvádíme přímo do akreditovaného zkušebního protokolu.

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů na zkoušení výrobků využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Pracovníci naší zkušební laboratoře Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.