Evropské a národní programy podpory přináší možnost rozvoje činnosti každé společnosti a jednotlivce, kteří se do nich zapojí. Naše společnost se již zapojila jak do národních, tak do evropských podpůrných programů pro zvýšení konkurenceschopnosti, energetické efektivity a vzdělání a výzkumu.

Přínosem těchto aktivit je získání nových dovedností, kontaktů, ale i realizace nových myšlenek a nápadů, které mohou různými způsoby vést ke zlepšení stavu v oblasti stavebnictví.

PEOPLE – People-Centred Development in Practical and Learning Environments, (Erasmus+, 2016–2019)

Webové stránky projektu

Poskytovatel

Evropská komise, Erasmus+

Doba trvání projektu

2016–2019

Koordinátor projektu ve VÚPS

Mgr. Barbora Vlasatá

Partneři projektu

  1. Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana (IRI UL) – Slovinsko (Koordinátor)
  2. Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) – Slovinsko University of Durham (UDUR) – Velká Británie
  3. Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) – Nizozemí
  4. Univerzita Karlova (CUNI), Centrum pro otázky životního prostředí – Česká republika
  5. Metronik – Slovinsko
  6. Kemuri – Velká Británie
  7. Alliander – Nizozemí
  8. Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. – Česká republika

Popis projektu

Mezinárodní projekt Prakticky orientované výukové přístupy k průmyslovému vývoji orientované na uživatele (People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments – PEOPLE) se snaží překlenout nesoulad mezi kvalifikací získanou absolventy humanitních oborů a sociálních věd (zejména antropologie, psychologie a sociologie) a dovednostmi požadovanými zaměstnavateli v průmyslu.

V každé ze čtyř zemí, podílejících se na tomto tříletém projektu (ve Slovinsku, Velké Británii, Nizozemí a České republice), vznikla aliance mezi vysokoškolskou vzdělávací a výzkumnou institucí a partnerem z odvětví průmyslu zabývajícím se energetickou účinností a udržitelností, která usiluje o zapojení studentů do aplikovaného výzkumu.

Hlavním cílem projektu je vývoj, implementace a evaluace nového modelu přenosu znalostí mezi odvětvím vysokoškolského vzdělávání a průmyslem. Interdisciplinární team studentů vytvořený v rámci projektu PEOPLE se bude podílet na testování a zlepšování existujících výrobků a služeb a na hledání nových řešení při vývoji produktů svého průmyslového partnera. Přitom bude využívat různé přístupy řešení orientované primárně na uživatele.
Na projektu se podílí Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. společně s fakultou sociálních věd a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Projekt je zaměřen v České republice na snižování spotřeby energií na vytápění v administrativních budovách v majetku státu nebo v majetku obcí. Cílem projektu je motivací uživatelů budov snížit spotřebu tepla na vytápění a prokázat, že nejen technickými prostředky je možné ovlivnit spotřebu energií. Právě působením na myšlení lidí a ukázkou, že řada věcí lze dělat „jinak“, lze posunout dále výši úspor provozních nákladů. Projekt PEOPLE tak ukazuje další cestu, která může přispět k ochraně životního prostředí.

Na projektu se podílí Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. společně s fakultou sociálních věd a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

V období let 2017 – 2019 provedl Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. pět samostatných etap on-line měření parametrů vnitřního prostředí a lokální spotřeby tepla na vytápění dvou skupin uživatelů utajeně definovaných ve sledovaných administrativních budovách. Z naměřených dat kromě parametrů vnitřního prostředí byl výpočtově stanoven tepelný výkon otopných těles, jako bilancovaná charakteristika.

Studenti fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pod vedením vyučujících vzdělávají a pomocí intervencí působili na skupinu uživatelů s cílem ovlivnit jejich přístup ke snížení spotřeby energie na vytápění. Studenti jsou zapojeni do celého procesu hodnocení účinnosti opatření a formulace prakticky orientovaných doporučení pro správce budov.

Referenčním statistickým porovnáním se měřila účinnost intervencí a motivace uživatelů jedné skupiny, vůči druhé skupině uživatelů, kde intervence neprobíhaly.

Nedílnou součástí oblasti výzkumu a vývoje v naší společnosti je i poskytování služeb zkoušení pro výrobce, dovozce a distributory, kteří svůj základní výzkum provádějí outsourcingem zkoušek v naší akreditované zkušební laboratoři.

Účast na projektech z Vaší strany může mít i formu certifikace metodik. Do budoucnosti připravujeme nové myšlenky a nové projekty a hledáme nové partnery z České republiky i zahraničí, kteří by měli zájem podílet se na evropských a národních projektech. Uvítáme Váš zájem a rádi si s Vámi na toto téma kdykoliv popovídáme.

Žádost o informace pro poskytnutí této služby

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně projektů a programů využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde.

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).