Výzkumný ústav pozemních staveb

byl zřízen zřizovací listinou ministerstva stavebnictví v roce 1958 jako státní rozpočtová organizace.

Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, s.p. – VÚPS Praha, s.p.

byl k činnostem státního zkušebnictví autorizován Úřadem roku 1982 jako Státní zkušebna č. 227.

V návaznosti na profesní zaměření VÚPS Praha, s.p., který byl resortním výzkumným ústavem ve stavebnictví, byla činnost Státní zkušebny č. 227 zaměřena na stavební výrobky.

Organizační útvary VÚPS Praha, s.p. se řadily mezi první organizace, které byly ve stavebnictví akreditovány Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgány pro systémy jakosti podle ČSN EN 45012 a certifikaci výrobků podle ČSN EN 45011 v roce 1994.

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Ve druhé etapě privatizace byl státní podnik privatizován formou zakladatelského privatizačního projektu cestou přímého prodeje společnosti Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., kdy na společnost přešla veškerá práva, povinnosti a závazky státního podniku k výkonům státního zkušebnictví.

V roce 1997 vybudovala společnost v reakci na požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty EU vlastní zkušební laboratoře a od roku 1998 bylo zahájeno provádění laboratorních zkoušek. Akreditace k provádění zkoušek mechanických, vlhkostních, tepelně a požárně technických, bezpečnostních, hygienických a výkonových zkoušek výrobků pro technická zařízení budov byla Českým institutem pro akreditaci udělena v listopadu roku 1999. Regionálně se akreditovaná zkušební laboratoř č. 1234 člení na zkušebny působící v Praze, Neratovicích, Kutné Hoře a Brně.


Politikou vedení společnosti je stálé rozšiřování a zkvalitňování služeb. Dokladem plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů kvality je rozšiřování působnosti všech akreditovaných subjektů o další služby a rozšiřování působnosti autorizované osoby 227 na další nařízení vlády a její notifikací pro posuzování shody stavebních výrobků označovaných značkou CE.