Seznam činností CO 3013 v rámci flexibilní akreditace

Práva a povinnosti držitele certifikátu výrobku vydaného CO 3013

Držitel certifikátu výrobku je povinen:

 • přijmout pro účely dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení hodnocení a dozoru certifikačním orgánem, včetně možnosti prostudování dokumentace a přístupu do všech prostorů, k záznamům a pracovníkům
 • využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že certifikované výrobky jsou ve shodě se specifikovanými normami;
 • provést opatření, aby žádný certifikát nebo zpráva, ani jakákoliv jejich část, nebyly používány zavádějícím způsobem;
 • při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích prostředcích, jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, vyhovět požadavkům certifikačního orgánu
 • na vyžádání certifikačního orgánu doložit vedení záznamů o stížnostech na certifikované výrobky a opatřeních k nápravě
 • nepoužívat svou certifikaci výrobku způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu, a nečinit žádná vyjádření stran své certifikace výrobku, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná
 • při pozastavení nebo zrušení certifikace přestat používat veškerý propagační materiál, obsahující jakýkoliv odkaz na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá

Postup při certifikaci výrobků (postup CO 3013)

a) Podání žádosti

Žádost o certifikaci výrobku podává výrobce nebo dovozce výrobku z důvodů legislativních, obchodních, technických či dalších. Při vyzvednutí žádosti v sekretariátu společnosti, nebo na pracovišti v Brně nebo Ostravě, může žadatel navázat kontakt s pracovníky CO 3013 – Certifikačního orgánu pro výrobky (COV) provádějícími hodnocení výrobků a získat informace o certifikaci, certifikačním systému, požadavcích na dokumentaci apod. Formulář žádost obsahuje základní identifikační údaje o žadateli, výrobku a zamýšleném způsobu užití ve stavbě a další informace potřebné pro certifikaci.

b) Přezkoumání žádosti a registrace žádosti

Hodnotitel prověří žádost, a pokud nejsou v žádosti shledány žádné formální nebo věcné nedostatky, zašle COV žadateli dopis potvrzující přijetí žádosti s evidenčním listem přejaté dokumentace.

c) Příprava na hodnocení

Hodnotitel na základě technických norem a dalších normativních dokumentů rozhodných pro certifikovaný výrobek konkretizuje certifikační postup a připraví návrh smlouvy. Návrh smlouvy obsahuje specifikaci prvků certifikačního systému, rozsah a postup certifikace, rozsah hodnocených parametrů a další skutečnosti obvyklé pro navázání řádného obchodního vztahu ve smyslu obchodního zákoníku. Návrh smlouvy musí věcně korespondovat s podanou žádostí. Po přezkoumání smlouvy je tato zaslána společně se zálohovou fakturou žadateli. Další postup certifikace je vázán na zaplacení smluvní zálohy.

d) Hodnocení výrobku

Hodnocení výrobků provede COV v rozsahu uzavřené smlouvy a podle kritérií odpovídajícím způsobu užití a funkci výrobku ve stavbě. Hodnotitel zabezpečí:

 • Odběr zkušebních vzorků, provedení zkoušek a inspekcí;
 • Prověření jakosti u výrobce, popřípadě dovozce certifikovaného výrobku, byla-li tato činnost předmětem smlouvy, specifikace neshod a prověření nápravných opatření.
 • Vyhodnocení zkoušek a inspekcí, sumarizaci nálezů. Je-li výsledek zkoušky nebo inspekce takový, že vede k prokázání neshody s požadavky certifikace, zašle se k vyjádření žadateli se specifikací na opakování zkoušky. Na základě vyjádření žadatele se provádí opakované zkoušení výrobku. K hodnocení certifikovaného výrobku využívá hodnotitel i zahraničních zkušebních nálezů.

V případě zjištěné neshody, pokud žadatel prokáže, že přijal opatření k nápravě ke splnění všech požadavků ve stanovené lhůtě, COV zopakuje jen nezbytné části původního postupu.

e) Protokoly o certifikaci

Protokol z prověrky systému jakosti je zprávou o hodnocení shody systému jakosti s požadavky certifikace. Protokol vypracovává posuzovatel jakosti. Protokol uvádí specifikaci neshod a přijatých nápravných opatření. Protokol o certifikaci výrobku je zprávou o hodnocení certifikovaného výrobku. Protokol vypracuje hodnotitel. Protokol obsahuje požadavky na certifikovaný výrobek, výsledky hodnocení, popř. inspekcí a závěry z protokolu z prověrky SJ, byla-li prověrka součástí řízení. Protokol obsahuje všechna zjištění vedoucí k prokázání shody s požadavky certifikace.

f) Rozhodnutí o certifikaci

Rozhodnutí o certifikaci výrobku provádí vedení COV. Před předáním příslušného rozhodnutí o certifikaci musí být na straně COV prohlášení žadatele / dodavatele, že bude důsledně plnit povinnosti vyplývající z certifikace a uhrazena faktura za provedenou činnost ve smyslu smlouvy

g) Dozor nad certifikovaným výrobkem

Dozor se provádí u opakovaně vyráběných výrobků a provádí se na základě smlouvy uzavřené mezi COV a žadatelem. Při dozoru se šetří zejména:

 • plnění požadavků technických norem popřípadě jiných technických předpisů stanovených k certifikaci výrobku;
 • zajištění jakosti výrobního procesu certifikovaného výrobku, a to u výrobce, montážní firmy, příp. dalšího účastníka podílejícího se na postupné tvorbě jakosti výrobku, splnění specifických podmínek stanovených certifikátem pro výrobu, skladování, dopravu, montáž a užití certifikovaného výrobku;
 • dodržování povinností či oprávnění uvedených v certifikátu v oblasti označování výrobku certifikační značkou.

Četnost dozoru bez podnětu je obvykle 1x za rok.

h) Podání odvolání a stížnosti

Odvolání proti rozhodnutí COV nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit klient písemně vedoucímu COV ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí COV.

Postup vyřizování stížností je uveden v Příručce kvality subjektů posuzujících shodu. Řízený výtisk Příručky kvality subjektů posuzujících shodu je přístupný zainteresovaným stranám na vyžádání v sekretariátu sídla společnosti.


V souvislosti s certifikací:
v případě zájmu o užívání certifikační značky (marketingové aktivity) následuje uzavření licenční smlouvy.