Práva a povinnosti držitele certifikátu výrobku vydaného CO 3013

Držitel certifikátu výrobku je povinen:

 • přijmout pro účely dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení hodnocení a dozoru certifikačním orgánem, včetně možnosti prostudování dokumentace a přístupu do všech prostorů, k záznamům a pracovníkům
 • využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že certifikované výrobky jsou ve shodě se specifikovanými normami;
 • provést opatření, aby žádný certifikát nebo zpráva, ani jakákoliv jejich část, nebyly používány zavádějícím způsobem;
 • při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích prostředcích, jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, vyhovět požadavkům certifikačního orgánu
 • na vyžádání certifikačního orgánu doložit vedení záznamů o stížnostech na certifikované výrobky a opatřeních k nápravě
 • nepoužívat svou certifikaci výrobku způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu, a nečinit žádná vyjádření stran své certifikace výrobku, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná
 • při pozastavení nebo zrušení certifikace přestat používat veškerý propagační materiál, obsahující jakýkoliv odkaz na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá

Postup při certifikaci výrobků (postup CO 3013)

a) Podání žádosti

Žádost o certifikaci výrobku podává výrobce nebo dovozce výrobku z důvodů legislativních, obchodních, technických či dalších. Při vyzvednutí žádosti v sekretariátu společnosti, nebo na pracovišti v Brně nebo Ostravě, může žadatel navázat kontakt s pracovníky CO 3013 – Certifikačního orgánu pro výrobky (COV) provádějícími hodnocení výrobků a získat informace o certifikaci, certifikačním systému, požadavcích na dokumentaci apod. Formulář žádost obsahuje základní identifikační údaje o žadateli, výrobku a zamýšleném způsobu užití ve stavbě a další informace potřebné pro certifikaci.

b) Přezkoumání žádosti a registrace žádosti

Hodnotitel prověří žádost, a pokud nejsou v žádosti shledány žádné formální nebo věcné nedostatky, zašle COV žadateli dopis potvrzující přijetí žádosti s evidenčním listem přejaté dokumentace.

c) Příprava na hodnocení

Hodnotitel na základě technických norem a dalších normativních dokumentů rozhodných pro certifikovaný výrobek konkretizuje certifikační postup a připraví návrh smlouvy. Návrh smlouvy obsahuje specifikaci prvků certifikačního systému, rozsah a postup certifikace, rozsah hodnocených parametrů a další skutečnosti obvyklé pro navázání řádného obchodního vztahu ve smyslu obchodního zákoníku. Návrh smlouvy musí věcně korespondovat s podanou žádostí. Po přezkoumání smlouvy je tato zaslána společně se zálohovou fakturou žadateli. Další postup certifikace je vázán na zaplacení smluvní zálohy.

d) Hodnocení výrobku

Hodnocení výrobků provede COV v rozsahu uzavřené smlouvy a podle kritérií odpovídajícím způsobu užití a funkci výrobku ve stavbě. Hodnotitel zabezpečí:

 • Odběr zkušebních vzorků, provedení zkoušek a inspekcí;
 • Prověření jakosti u výrobce, popřípadě dovozce certifikovaného výrobku, byla-li tato činnost předmětem smlouvy, specifikace neshod a prověření nápravných opatření.
 • Vyhodnocení zkoušek a inspekcí, sumarizaci nálezů. Je-li výsledek zkoušky nebo inspekce takový, že vede k prokázání neshody s požadavky certifikace, zašle se k vyjádření žadateli se specifikací na opakování zkoušky. Na základě vyjádření žadatele se provádí opakované zkoušení výrobku. K hodnocení certifikovaného výrobku využívá hodnotitel i zahraničních zkušebních nálezů.

V případě zjištěné neshody, pokud žadatel prokáže, že přijal opatření k nápravě ke splnění všech požadavků ve stanovené lhůtě, COV zopakuje jen nezbytné části původního postupu.

e) Protokoly o certifikaci

Protokol z prověrky systému jakosti je zprávou o hodnocení shody systému jakosti s požadavky certifikace. Protokol vypracovává posuzovatel jakosti. Protokol uvádí specifikaci neshod a přijatých nápravných opatření. Protokol o certifikaci výrobku je zprávou o hodnocení certifikovaného výrobku. Protokol vypracuje hodnotitel. Protokol obsahuje požadavky na certifikovaný výrobek, výsledky hodnocení, popř. inspekcí a závěry z protokolu z prověrky SJ, byla-li prověrka součástí řízení. Protokol obsahuje všechna zjištění vedoucí k prokázání shody s požadavky certifikace.

f) Rozhodnutí o certifikaci

Rozhodnutí o certifikaci výrobku provádí vedení COV. Před předáním příslušného rozhodnutí o certifikaci musí být na straně COV prohlášení žadatele / dodavatele, že bude důsledně plnit povinnosti vyplývající z certifikace a uhrazena faktura za provedenou činnost ve smyslu smlouvy

g) Dozor nad certifikovaným výrobkem

Dozor se provádí u opakovaně vyráběných výrobků a provádí se na základě smlouvy uzavřené mezi COV a žadatelem. Při dozoru se šetří zejména:

 • plnění požadavků technických norem popřípadě jiných technických předpisů stanovených k certifikaci výrobku;
 • zajištění jakosti výrobního procesu certifikovaného výrobku, a to u výrobce, montážní firmy, příp. dalšího účastníka podílejícího se na postupné tvorbě jakosti výrobku, splnění specifických podmínek stanovených certifikátem pro výrobu, skladování, dopravu, montáž a užití certifikovaného výrobku;
 • dodržování povinností či oprávnění uvedených v certifikátu v oblasti označování výrobku certifikační značkou.

Četnost dozoru bez podnětu je obvykle 1x za rok.

h) Podání odvolání a stížnosti

Odvolání proti rozhodnutí COV nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit dodavatel písemně vedoucímu COV ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí COV.


V souvislosti s certifikací:
v případě zájmu o užívání certifikační značky (marketingové aktivity) následuje uzavření licenční smlouvy.