Prohlášení o nestrannosti certifikačního orgánu

Při všech prováděných certifikačních činnostech uplatňujeme tyto hlavní zásady – nestrannost, odbornou způsobilost, zajištění objektivních důkazů shody, otevřenost vůči zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám a zachování důvěry a mlčenlivosti o veškerých informacích týkajících se zákazníků.

V rámci své politiky analyzujeme, monitorujeme, hodnotíme a přezkoumáváme rizika týkající se střetu zájmů, která by mohla ovlivnit certifikační činnosti.

V případě, že jsou identifikovány činnosti ohrožující nestrannost, provedeme vhodná opatření, abychom tato rizika vyloučili nebo minimalizovali.

Objektivitu a nestrannost postupů certifikačního orgánu pravidelně kontroluje nezávislá Komise pro zabezpečení nestrannosti.

 

V Praze dne 12.04.2022

Ing. Lada Pluhařová
vedoucí Certifikačního orgánu pro systémy managementu č. 3009

Ing. Pavel Keim
zástupce vedoucí Certifikačního orgánu pro systémy managementu č. 3009

Bc. Ilona Matýsková
manažerka kvality Certifikačního orgánu pro systémy managementu č. 3009


Práva žadatele o certifikaci / držitele certifikátů systémů managementu

 • být informován o postupech certifikačního orgánu (CO), jeho požadavcích na dokumentaci
 • dohodnout s vedoucí CO audit systému managementu (popř. kombinovaný audit)
 • dohodnout společně s vedoucím auditorem termín auditu
 • vyjádřit se k plánu auditu a ke složení týmu auditorů
 • podat CO námitky, stížnosti a odvolání
 • v případě zájmu používat certifikační značku aktuálně z certifikovaného systému managementu
 • odstoupit od smlouvy o dílo, popřípadě od smlouvy o udělení užívacího práva k certifikační značce

Povinnosti žadatele o certifikaci / držitele certifikátů systémů managementu

 • podat včas řádně vyplněnou přihlášku k certifikaci (poštou, emailem)
 • uzavřít s CO smlouvu o dílo na provedení certifikačního řízení a dozoru nad certifikovaným systémem managementu a na jejím základě uhradit faktury za provedené práce
 • předat CO dokumentaci k posouzení a poskytnout požadované informace pro přípravu posuzování u auditované organizace
 • umožnit provedení auditů v příslušných útvarech, provozech a lokalitách a poskytnout potřebnou součinnost příslušných pracovníků týmu auditorů
 • přijmout nápravná opatření k odstranění neshod zjištěných auditory při certifikačním/dozorovém auditu
 • ve stanovených termínech umožnit CO výkon dozoru nad certifikovaným systémem managementu a uhradit náklady s tím spojené
 • před ukončením platnosti certifikátu podat včas žádost o opakovanou certifikaci systému managementu

Postup při certifikaci systému managementu

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech nad systémem managementu (SM)
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně – audit dokumentace SM (a příp. posouzení klíčových požadavků SM)
 • zpracování Zprávy z auditu (1. stupeň)
 • audit 2. stupně – audit u klienta (předmětem auditu je posouzení shody SM s řídící požadavkovou normou a systémovou dokumentací)
 • zpracování Zprávy z auditu (2. stupeň)
 • výkon certifikace: vydání certifikátu SM
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu
 • podrobné informace o procesech auditu; procesech udělení, udržování, rozšíření, omezení, obnovení, pozastavení, odnětí certifikátu; stížnostech a odvolání najdete zde

Vydané certifikáty systémů managementu

Seznam vydaných certifikátů je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Ověření vydaného certifikátu danému subjektu naším certifikačním orgánem provedou odpovědní pracovníci certifikačního orgánu na základě zdůvodněné žádosti podané písemně nebo e-mailem.