Prohlášení o nestrannosti certifikačního orgánu

Při všech prováděných certifikačních činnostech uplatňujeme tyto hlavní zásady – nestrannost, odbornou způsobilost, zajištění objektivních důkazů shody, otevřenost vůči zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám a zachování důvěry a mlčenlivosti o veškerých informacích týkajících se zákazníků.

V rámci své politiky analyzujeme, monitorujeme, hodnotíme a přezkoumáváme rizika týkající se střetu zájmů, která by mohla ovlivnit certifikační činnosti.

V případě, že jsou identifikovány činnosti ohrožující nestrannost, provedeme vhodná opatření, abychom tato rizika vyloučili nebo minimalizovali.

Objektivitu a nestrannost postupů certifikačního orgánu pravidelně kontroluje nezávislá Komise pro zabezpečení nestrannosti.

 

V Praze dne 2.5.2016

Ing. Lada Pluhařová
vedoucí CO SM č. 3009


Práva žadatele o certifikaci / držitele certifikátů systémů managementu

 • být informován o postupech certifikačního orgánu (CO), jeho požadavcích na dokumentaci
 • dohodnout s vedoucí CO audit systému managementu (popř. kombinovaný audit)
 • dohodnout společně s vedoucím auditorem termín auditu
 • vyjádřit se k plánu auditu a ke složení týmu auditorů
 • podat CO námitky, stížnosti a odvolání
 • v případě zájmu používat certifikační značku aktuálně z certifikovaného systému managementu
 • odstoupit od smlouvy o dílo, popřípadě od smlouvy o udělení užívacího práva k certifikační značce

Povinnosti žadatele o certifikaci / držitele certifikátů systémů managementu

 • podat včas řádně vyplněnou přihlášku k certifikaci (poštou, emailem)
 • uzavřít s CO smlouvu o dílo na provedení certifikačního řízení a dozoru nad certifikovaným systémem managementu a na jejím základě uhradit faktury za provedené práce
 • předat CO dokumentaci k posouzení a poskytnout požadované informace pro přípravu posuzování u auditované organizace
 • umožnit provedení auditů v příslušných útvarech, provozech a lokalitách a poskytnout potřebnou součinnost příslušných pracovníků týmu auditorů
 • přijmout nápravná opatření k odstranění neshod zjištěných auditory při certifikačním/dozorovém auditu
 • ve stanovených termínech umožnit CO výkon dozoru nad certifikovaným systémem managementu a uhradit náklady s tím spojené
 • před ukončením platnosti certifikátu podat včas žádost o opakovanou certifikaci systému managementu

Postup při certifikaci systému managementu

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech nad systémem managementu (SM)
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně – audit dokumentace SM (a příp. posouzení klíčových požadavků SM)
 • zpracování Zprávy z auditu (1. stupeň)
 • audit 2. stupně – audit u klienta (předmětem auditu je posouzení shody SM s řídící požadavkovou normou a systémovou dokumentací)
 • zpracování Zprávy z auditu (2. stupeň)
 • výkon certifikace: vydání certifikátu SM
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu
 • podrobné informace o procesech auditu; procesech udělení, udržování, rozšíření, omezení, obnovení, pozastavení, odnětí certifikátu; stížnostech a odvolání najdete zde

Vydané certifikáty systémů managementu

Seznam vydaných certifikátů je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Ověření vydaného certifikátu danému subjektu naším certifikačním orgánem provedou odpovědní pracovníci certifikačního orgánu na základě zdůvodněné žádosti podané písemně nebo e-mailem.