Metodika, jako produkt výzkumu nebo vývoje, je předpisem pro pracovní novátorský postup, vypracovaný tak, aby jeho uživatelé při jeho dodržení získali reprodukovatelný výsledek. Certifikovaná metodika je metodika ověřená nezávislým subjektem a na základě kladných ověření schválena a doporučena pro využití v praxi. Potvrzením o kladném ověření je vydání certifikátu ověřené metodiky. Certifikovanou metodiku ověřenou nezávislým subjektem, využívají programy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků vyhlašovanými různými institucemi, jako jeden z hodnocených výsledků projektů (např. výsledek typu N „Nmet“).

Nabízíme ověření a certifikaci metodik

Certifikaci metodik v oblasti stavebnictví a příbuzných oborech provádí nezávislý subjekt posuzování shody, s využitím postupů certifikačního orgánu provádějícího certifikaci produktů, akreditovaného dle ISO/IEC 17065 a zkušební laboratoře akreditované dle ISO/IEC 17025.

Ověřujeme validitu podkladů použitých pro její zpracování, novost uvedeného postupu, relevantní uplatnění technických norem, validaci postupu apod.

Certifikát metodiky

Certifikát metodiky je důvěryhodným dokumentem vydaným mezinárodně uznávaným a odborným certifikačním orgánem osvědčujícím jeho věcnou a formální správnost, srozumitelnost, jednoznačnost, reprodukovatelnost uvedených postupů a výsledků a novost metodiky z hlediska platných norem, předpisů a postupů.

Naše kompetence

Mezinárodně uznávaný certifikační orgán akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“ s využitím akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“, tam kde ověření metodiky se akreditace uplatní.

Přihlášky k certifikaci metodiky

Přihlášku zasíláme na základě předcházející komunikace s žadatelem, nebo vydaného potvrzení o certifikaci metodiky.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).