Výrobky, procesy, kvalifikace a EPD

AO 227 – Uvádění stavebních výrobků na trh, NV č. 163/2002 Sb. (Autorizovaná osoba 227)
Žádost o certifikaci / ověření shody výrobků – žádost o činnost AO 227

OS 1516 – Uvádění stavebních výrobků na trh označovaných CE, plnění úkolů oznámeného subjektu dle harmonizovaných norem k Nařízení EU č. 305/2011 (Oznámený subjekt 1516)
Žádost o zkoušení a ověřování výrobků – přihláška k posuzování a ověřování stálosti vlastností
Žádost o osvědčení řízení výroby – EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE

COV – Žádost k certifikaci výrobků, procesů
Žádost k certifikaci výrobků, procesů

COV – Žádost k osvědčení vhodnosti výrobku pro stavbu
Žádost o licenci Osvědčeno pro stavbu

CO 3013 – Přihlášky k certifikaci procesů montáže
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-3
Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834
Přihláška k posouzení plnění požadavků předpisu ČD V95/5

CO 3013 – Přihláška k nezávislému ověření EPD – environmentálního prohlášení o produktu
Přihláška k ověření EPD

CO 3013 – Přihláška k ověření kvalifikace stavebního dodavatele
Přihláška ke kvalifikaci stavebního dodavatele

Systémy managementu

Přihláška k certifikaci systémů managementu – jednotná přihláška pro všechny systémy
Příloha ISMS k přihlášce k certifikaci systému managementu
Příloha EnMS k přihlášce k certifikaci systému managementu
Přihláška k certifikaci svařování betonářské oceli

Zkušební laboratoř

Dotazník spokojenosti akreditované zkušební laboratoře č. 1234

Certifikace budov

Přihláška k certifikaci komplexní kvality budovy v systému SBToolCZ

Související předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
Požadavky na systém řízení výroby
Seznam stavebních výrobků k povinnému posuzování shody

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
Nařízení EU č. 305/2011 publikované v OJEU v české verzi
Prováděcí nařízení komise EU č. 1062/2013 o formátu evropského technického posouzení pro stavební výrobky

Změny EU č. 305/2011 provedené nařízením komise v přenesené pravomoci EU:
N 305/2011, změna č. 157/2014, o zpřístupňování PoV/DoP na internetové stránce výrobce
N 305/2011, změna č. 568/2014, měnící přílohu č. V – posuzování a ověřování stálosti vlastností
N 305/2011, změna č. 574/2014, měnící přílohu č. III – vzor prohlášení o vlastnostech

OJEU – Sdělení Komise stanovující seznam harmonizovaných norem pro stavební výrobky
Seznam harmonizovaných norem pro stavební výrobky, publikováno dne 28.10.2016 v Úředním věstníku Evropské unie C 398 na straně 7 (2016/C 398/09)