Procesy tavného svařování kovových materiálů jsou široce užívány při výrobě mnoha výrobků a konstrukcí. V řadě organizací zaujímají ve výrobě klíčové postavení. Je důležité zajistit, aby procesy tavného svařování kovů byly prováděny efektivním způsobem a byla vykonávána kontrola všech operací procesu.

Požadavky na jakost při tavném svařování stanoví ISO 3834, navazují a konkretizují systémové požadavky dle normy ISO 9001.

Zavedený systém jakost při svařování je požadován i harmonizovanou normou EN 1090-1.

Přínosy certifikace jakosti svařování

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

  • certifikaci jakosti při tavném svařování kovů dle ISO 3834 ve spojení s ISO 9001
  • analýzu plnění požadavků v oblasti tavného svařování kovových výrobků a konstrukcí
  • nezávislé ověření a osvědčení plnění požadavků normy ISO 3834
  • poskytnutí licence na užití certifikační značky
  • vydávání osvědčení a certifikátů v cizích jazycích
  • kombinovanou certifikaci a dozorové audity

Dále nabízíme:

Certifikát ISO 9001 s přílohou jakosti svařování dle ISO 3834

Certifikát ISO 9001 s přílohou dle ISO 3834 je významný dokument organizace, kterým dokládá kvalitu procesu svařování při prezentaci svých činností, výrobků a služeb při nabídkách, výběrových řízeních, na svých webových stránkách apod.

Naše certifikační značka ISO 9001 + ISO 3834

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka, je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

Kombinovaná certifikace

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Kompetence pro poskytnutí služby

 Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci SM – ISO 9001 ve spojení s ISO 3834 – první / opakovaná certifikace.

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce, a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).