Vybrané stavební výrobky, na které se nevztahují harmonizované normy, jsou vyráběny v ČR nebo do ČR dováženy, jsou stanoveny k povinnému posuzování shody z důvodu zajištění ochrany oprávněného zájmu. Seznam stanovených výrobků, technické požadavky, postupy posuzování shody, obsah prohlášení o shodě, povinnosti výrobců a dovozců stanoví NV č. 163/2002 Sb.

Výrobce nebo dovozce zajišťuje povinné posuzování shody a vydávání prohlášení o shodě potřebné k prodeji výrobků. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a prokázání vhodnosti stavebních výrobků bez označení CE, dodávaných ze států EU pro české stavebnictví, mohou o posouzení shody požádat i dodavatelé / distributoři výrobků.

Naše Autorizovaná osoba č. 227 nabízí

všem výrobcům, dovozcům i dodavatelům stavebních výrobků:

  • povinné posouzení shody stavebních výrobků dle NV č. 163/2002 Sb. v rozsahu pro uvedení na trh a prodej stavebních výrobků a jejich dodávání
  • provedení zkoušek pro počáteční zkoušku a audit SŘV místo Vás
  • vydání certifikátu nebo protokolu o ověření shody v cizím jazyce
  • vypracování podkladu pro vydání prohlášení o shodě

Dále nabízíme:

  • posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků označovaných CE
  • akreditovanou certifikaci stavebních výrobků a procesů ke specifickým požadavkům
  • certifikaci kovových konstrukcí a stavebních konstrukcí budov
  • poskytnutí licence na užití certifikační značky výrobku / procesu
  • školení a výcvik personálu
  • kombinovaný audit / dozor SŘV s certifikací / dozorem systému managementu ISO 9001 (QSM)

Naše kompetence

Jsme Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky pověřeni výkonem státního zkušebnictví jako Autorizovaná osoba č. 227, k osvědčování a posuzování shody vybraných stavebních výrobků podle nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Rozsah autorizace naší AO 227.

Ke stažení

Žádost o certifikaci / ověření shody výrobků – žádost o činnost AO č. 227

Žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

Související předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
Seznam stavebních výrobků k povinnému posuzování shody – příloha č. 2 k NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a Nv č. 215/2016 Sb.
Požadavky na systém řízení výroby– příloha č. 3 k NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).