Novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

In novinky by Pavel Keim

Dne 13. 7. 2016 byla publikována ve Sbírce zákonů novela nařízení vlády č. 163/2002. Přesné označení je: Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kromě dílčích úprav postupů posuzování shody, umožňuje distributorům stavebních výrobků neregulovaných v EU (výrobků, na které se nevztahují evropské harmonizované normy), požádat Autorizovanou osobu o posouzení shody, stejně jako výrobce českých výrobků, nebo jejich dovozce.

Tím je umožněno i distributorům, stejně jako dovozcům, nezávislé posouzení distribuovaných výrobků k požadavkům nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a doložení splnění požadavků tohoto nařízení certifikátem nebo protokolem vydaným Autorizovanou osobou.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. stanoví stejně jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, nový 7. základní požadavek na stavby s tím, že „stavby jako celek i jejich jednotlivé části musejí vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu staveb. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musí stavby při běžné údržbě plnit též požadavek na udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Základní požadavky na stavby dle nového nařízení vlády ČR, obdobně jako nyní stejné požadavky dle Nařízení EU č. 305/2011 představují základ pro stanovení technických požadavků na stavební výrobky.