Tepelně technické hodnocení, jako nedílná součást projektové dokumentace hodnotí stavební konstrukce z hlediska jejich tepelné ochrany a šíření vlhkosti stavební konstrukcí a výskytu vlhkosti na povrchu stavebních konstrukcí. Výsledkem je posouzení stavební konstrukce k požadavkům normy ČSN 73 0540-2, která obsahuje normové hodnoty vlastnosti konstrukcí, na které se odvolává vyhláška č. 268/2009 Sb.

Tepelně technické hodnocení je též nedílnou součástí analýzy vad a poruch stavebních konstrukcí, projevující se výskytem vlhkosti na povrchu konstrukcí (povrchová kondenzace), výskytem plísní, nízkou teplotou vnitřního vzduchu v zimním období, nebo vysokou teplotou vnitřního vzduchu v letním období. Tato činnost je nedílnou součástí odborných nebo znaleckých posudků

V oblasti tepelně technických hodnocení zpracováváme

  • výpočty a hodnocení stavebních konstrukcí a stavebních detailů z hlediska šíření tepla a vlhkosti (součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota, kondenzace vodní páry apod.)
  • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy
  • zpracování energetického štítku obálky budovy
  • výpočty a hodnocení tepelné stability místnosti
  • výpočty tepelných ztrát místnosti
  • výpočty a hodnocení energetické náročnosti budovy (potřeba tepla na vytápění, celková dodaná energie apod.)

Naše kompetence

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a zkoušení a diagnostika staveb

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně tepelně technického hodnocení využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).