Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem:

  • Autorizovaná osoba 227 pro výkon státního zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví osoba autorizovaná k osvědčování a posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Autorizace

 

  •  Oznámený subjekt 1516, Notified Body 1516, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví prověřená organizace k požadavkům Nařízení č. 305/2011 a s účinností od 1.7.2013 organizací oznámenou Evropskou komisí ve shodě s Nařízením (EU) č. 305/2011 k posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků označovaných CE s oprávněním užívat označení Notified Body 1516, NB 1516 / Oznámený subjekt 1516, OS 1516.

Oprávnění k posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Notifikace