Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici Výzkumného ústavu pozemních staveb, s.p., ve zkoušení vlastností stavebních výrobků, prověřování výroby a činnost státního zkušebnictví vykonávané Státní zkušebnou č. 227, která byla k této činnosti autorizována v roce 1982. Společnost byla založena v roce 1996, jako nástupnická organizace zbytkového státního podniku Výzkumného ústavu pozemních staveb, s.p.

Jsme autorizovanou a akreditovanou organizací, poskytující nezávislé služby v oblasti zkoušení stavebních výrobků, osvědčování, posuzování shody, inspekce a certifikace výrobků, procesů, EPD a systémů managementu, jakosti svařování a provádíme certifikaci kvality budov metodikou SBToolCZ. Poskytujeme služby jak mikropodnikům, malým i středním podnikům, tak nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR.

Sídlo společnosti je v Praze – Hostivaři, pracoviště jsou v Praze Uhříněvsi, v Brně a v Ostravě.

Poskytujeme zejména tyto služby:

 • zkoušení stavebních výrobků, provádění kontrolních nebo přejímacích zkoušek stavebních výrobků při realizaci stavby in situ
 • povinné posuzování shody, ověřování a certifikace stavebních stanovených výrobků pro uvedení a dodávání stavebních výrobků dle NV č. 163/2002 Sb. a výrobku označených CE dle Nařízení (EU) č. 305/2011
 • dobrovolnou certifikaci stavebních výrobků, procesů a nezávislé ověřování EPD
 • kvalifikace stavebních dodavatelů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb. podle požadavků registrovaného Národního systému certifikace stavebních dodavatelů
 • certifikace systémů managementu jakosti, EMS, BOZP, ISMS a EnMS (ISO 9001, ISO 3438, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001) kombinované certifikace a výkon dohledů nad systémy managementu
 • posuzování způsobilosti organizací k provádění projektových silničních a stavebních prací v oboru pozemních komunikací dle požadavků resortního systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR
 • prověřování a certifikace systému jakosti při výrobě a montáži ocelových mostních konstrukcí pro SŽDC – Správu železniční a dopravní cesty
 • poskytování odborných služeb v oblastech posuzování účinnosti systémů managementu jakosti a plnění zákonných požadavků na životní prostředí a BOZP, supervize a výkon nezávislého dozoru na stavbách z hlediska dodržování požadavků na systémy managementu
 • certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ
 • energetické a tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí a staveb, energetické audity
 • posudkové, expertizní a znalecké činnosti ve stavebnictví
 • školení a výcviku personálu, školení interních auditorů
 • centrum technické normalizace
 • spolupráce na aplikovaný výzkum stavebních výrobků a procesů