Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) Vám usnadní vyhledávání a vyhodnocení rizik a zapojení zaměstnanců do řešení otázek BOZP a promítne se do řízení organizace. Systém managementu BOZP Vám napomáhá k efektivnější komunikaci uvnitř organizace mezi zaměstnanci, vedením a vnějšími subjekty, např. orgány státní správy. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 klade důraz především na prevenci.

Přínosy certifikace SM bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

  • certifikaci a recertifikaci SM bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP dle ČSN ISO 45001
  • přezkoumání plnění právních požadavků na ochranu zdraví při práci s vydáním kontrolní zprávy
  • vydání osvědčení o řízení rizik ochrany zdraví při práci
  • školení a pořádání klientských dnů
  • převod certifikace za účelem využití našich kombinovaných služeb

Dále nabízíme:

Certifikát SM bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Držitel certifikátu veřejně oznamuje, že řídí, sleduje a kontroluje své činnosti tak, aby výsledky práce odpovídaly obecným požadavkům a požadavkům odběratele, a aby v co možná nejvyšší míře vyloučil nekvalitní práci.

Certifikát vydaný naším akreditovaným certifikačním orgánem je mezinárodně uznávaný a má výrazný marketingový potenciál, je jedinečným dokumentem pro publikování na webových stránkách, v propagačních materiálech, při jednání se zákazníky apod.

Naše certifikační značka ISO 45001

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci SM – ISO 45001 – první / opakovaná certifikace BOZP.

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).