Environmentální prohlášení o produktu alias EPD (Environmental Product Declaration) je dokument, který informuje o dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu, od vzniku až pro jeho likvidaci. EPD přináší měřitelné informace o přesném materiálovém složení produktu, o spotřebě surovin a energie v jednotlivých fázích životního cyklu produktu (výrobku nebo služby) a míře příspěvku (produkce emisí) k okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod, poškozování ozónové vrstvy, skleníkovému efektu, tvorbě fotochemických oxidantů. Klientovi jsou tak poskytnuty objektivní informace o základních (technických) vlastnostech produktů, a zároveň také o environmentálním profilu produktů, což mu umožňuje začlenit do rozhodování o volbě produktu i jeho environmentální aspekty, především velikost negativních příspěvků k výše zmíněným environmentálním problémům.

Pouze nezávisle ověření EPD, např. naším certifikačním orgánem pro EPD, je možné veřejně publikovat, používat pro komunikaci mezi producentem a zákazníkem – B2C.

Přínosy nezávisle ověřeného EPD

Náš Certifikační orgán pro EPD nabízí

  • konzultaci, v případě záměru klienta zpracovat studii LCA a EPD
  • ověření EPD nezávislou třetí stranou
  • registraci EPD v národním systému CENIA i mezinárodním systému environmentálního značení např. ENVIRONDEC
  • registraci EPD v katalogu stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí ENVIMAT

Ověřené EPD

Ověřené EPD produktu naším akreditovaným orgánem pro EPD je důvěryhodným a mezinárodně uznávaným dokumentem osvědčujícím že produkt je v souladu s požadavky řídících dokumentů a norem, a bylo nezávisle ověřeno třetí stranou.

Námi ověřené EPD lze veřejně publikovat a uplatnit bez omezení pro marketingové účely na národní a mezinárodní úrovni.

Naše certifikační značka Ověřené EPD

certifikační značkaCertifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, který umožňuje producentovi prezentovat nezávisle ověřené environmentální prohlášení o produktu vůči svým zákazníkům. Certifikační značka „Ověřené EPD“ umožňuje propagaci produktu s certifikovaným EPD. Certifikační značka deklaruje, že produkce certifikované organizace je prováděna řízeným procesním způsobem, který prokazatelně vede k vyšší environmentální kvalitě produktu.

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k ověření EPD – první i opakované ověření EPD

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde.

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).