Informace pro držitele certifikátu SMBOZP

In novinky by VUPSadmin

V březnu 2018 byla publikována norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití.

Dle dokumentu International Accreditation Formu IAF MD 21:2018 nastává datem 12.3.2018 tříleté přechodné období pro zavedení požadavků této normy pro držitele certifikátu podle BS OHSAS 18001:2007 (resp. ČSN OHSAS 18001:2008).

Normu v české verzi ČSN ISO 45001:2018 vydal ÚNMZ dne 1.10.2018.

U držitelů certifikátu dle ČSN OHSAS 18001:2008 se očekává, že certifikát bude obnoven na základě zapracování požadavků ČSN ISO 45001:2018 při pravidelném/mimořádném dozorovém auditu nebo při opakované certifikaci. Při stanovení časového rozsahu auditu bude zohledněna zvýšená časová náročnost při auditování aplikovaných požadavků nové normy.

Po 12.3.2021 (ukončení přechodného období) certifikáty vydané podle normy ČSN OHSAS  18001:2008 nebudou podléhat vzájemnému uznávání podle multilaterálních dohod EA ani IAF. Datum konce platnosti akreditovaných certifikátů podle ČSN OHSAS 18001:2008 vydaných během přechodného období je do 12.3.2021.

Nové certifikace/opakované certifikace budou prováděny podle ČSN OHSAS 18001:2008 pouze do 12.3.2020.

Vedoucí auditoři Vás budou kontaktovat a projednají s Vámi plán přechodu na novou normu.