Mezinárodní projekt PEOPLE

In Upozornění by Pavel Keim

People – Mezinárodní projekt PEOPLE „Prakticky orientované výukové přístupy k průmyslovému vývoji zaměřené na uživatele“ (People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments) se snaží napomoci překlenout nesoulad mezi kvalifikací získanou absolventy humanitních oborů a sociálních věd, zejména antropologie, psychologie a sociologie apod. a požadavky zaměstnavatelů v průmyslu.

Na projektu se podílí Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. společně s fakultou sociálních věd a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Projekt je zaměřen v České republice na snižování spotřeby energií na vytápění v administrativních budovách v majetku státu nebo v majetku obcí. Cílem projektu je motivací uživatelů budov snížit spotřebu tepla na vytápění a prokázat, že nejen technickými prostředky je možné ovlivnit spotřebu energií. Právě působením na myšlení lidí a ukázkou, že řada věcí lze dělat „jinak“, lze posunout dále výši úspor provozních nákladů. Projekt PEOPLE tak ukazuje další cestu, která může přispět k ochraně životního prostředí.

V období let 2017 – 2019 provedl Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. pět samostatných etap on-line měření parametrů vnitřního prostředí a lokální spotřeby tepla na vytápění dvou skupin uživatelů utajeně definovaných ve sledovaných administrativních budovách. Z naměřených dat kromě parametrů vnitřního prostředí byl výpočtově stanoven tepelný výkon otopných těles, jako bilancovaná charakteristika.

Studenti fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pod vedením vyučujících vzdělávají a pomocí intervencí působili na skupinu uživatelů s cílem ovlivnit jejich přístup ke snížení spotřeby energie na vytápění. Studenti jsou zapojeni do celého procesu hodnocení účinnosti opatření a formulace prakticky orientovaných doporučení pro správce budov.

Referenčním statistickým porovnáním se měřila účinnost intervencí a motivace uživatelů jedné skupiny, vůči druhé skupině uživatelů, kde intervence neprobíhaly.