Informace pro držitele certifikátů SMJ a EMS

In novinky by Pavel Keim

V září 2015 byly publikovány normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – Požadavky
a ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití.

Dle dokumentů International Accreditation Forum IAF ID 9:2015 a IAF ID 10:2015 nastává datem 15.9.2015 tříleté přechodné období pro zavedení požadavků těchto norem pro držitele certifikátů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Normy v české verzi ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 vydal ÚNMZ dne 1.2.2016.

U držitelů certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009 resp. ČSN EN ISO 14001:2005 se očekává, že certifikáty budou obnoveny na základě výsledku zapracování nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 resp. ČSN EN ISO 14001:2016 při pravidelném/mimořádném dozorovém auditu nebo při opakované certifikaci. Při stanovení časového rozsahu auditu bude zohledněna zvýšená časová náročnost při auditování aplikovaných požadavků nových norem.

Po 15.9.2018 (ukončení přechodného období) certifikáty vydané podle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 nebudou podléhat vzájemnému uznávání podle multilaterálních dohod EA ani IAF.

Vedoucí auditor Vás bude kontaktovat a projedná s Vámi plán přechodu na revidované normy.