Svařování obecně je posuzováno jako zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku.

To souvisí se stále vyššími požadavky na výrobce a opravce v oboru železničních kolejových vozidel (ŽKV), kteří provádějí svařování konstrukčních dílů, komponent, součástí a podsestav.

Požadovaná opatření pro tento výrobní proces jsou stanovena v normách řady ISO 3834.

V normě EN 15085-2 jsou stanoveny certifikační úrovně a požadavky pro výrobce při svařování a popisuje postupy pro ověření způsobilosti výrobců při svařování.Na základě prověření požadavků EN 15085-2 je vydán akreditovaný certifikát, který je nezbytný pro dodávky konstrukčních dílů a součástí určených pro železniční kolejová vozidla podle certifikačních úrovní CL1 – CL4.

Předpis Českých drah, a.s. ČD V95/5 obsahuje základní požadavky na všechny metody svařování a pájení používané při výrobě, modernizacích, rekonstrukcích a opravách ŽKV jako celku a při renovaci opotřebených dílů svařováním nebo navařováním.

Přínos nezávislé certifikace a posouzení shody:

 • Certifikát dle příslušné části ISO 3834 je jediným důvěryhodným dokumentem pro Vaše zákazníky, že proces svařování provádíte v souladu s požadavky ISO 3834.
 • Certifikát na jakost při svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle ČSN EN 15085-2 je jediným důvěryhodným dokumentem pro Vaše zákazníky a rozšiřuje certifikaci prokazující plnění požadavků na jakost při svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834. Je nutným dokladem pro žadatele o posouzení dle předpisu ČD V95/5.
 • Prohlášení o plnění požadavků předpisu ČD V95/5 nezávislým certifikačním orgánem uznaným ČD, a.s. je požadovaným dokumentem pro uchazeče o zakázky nebo dodavatele – výrobce a opravce kolejových vozidel zahrnující procesy svařování.

Náš nezávislý certifikační orgán pro výrobky a procesy nabízí dobrovolnou certifikaci a nezávislé ověřování:

 • procesů svařování kovových výrobků, dílců a konstrukcí a kolejových vozidel podle ISO 3834-2,-3,-4 a EN 15085-1
 • prověření výrobců a opravců železničních kolejových vozidel dle předpisu Českých drah, a.s. ČD V95/5
 • kovových konstrukcí k požadavkům normativních předpisů a specifickým požadavkům TKP, TP
  a k požadavkům investorů, dodavatelů apod.
 • procesů montáže ocelových konstrukcí k požadavkům EN 1090-2, popř. ve spojení s ČSN 73 2603
 • schvalování a dozor systémů řízení výroby (SŘV/FPC) dle harmonizovaných norem, kde nepůsobí AO / OS)
 • vhodnosti výrobků pro stavby, výrobků označených CE nebo distribuovaných do ČR v intencích § 156 SZ
 • procesů výroby betonu dle požadavků kapitoly 18 TKP MD ČR
 • školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce výrobků označovaných značkou CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

Komplexní technickou pomoc výrobcům stavebních výrobků při uvádění výrobků na trh samostatně, nebo souběžně s činností AO 227 nebo OS 1516.

Certifikát výrobku / procesu

Certifikace výrobku je důvěryhodným dokumentem vydaným akreditovaným certifikačním orgánem osvědčující, že výrobek nebo proces jsou v souladu s technickými požadavky na certifikaci.

Naše kompetence

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem Osvědčení, uděleným Drážním úřadem, k certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel a jejich částí podle řady norem ČSN EN 15085.
Rozhodnutí Drážního úřaduOsvědčení vydané Drážním úřadem

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci jakosti při svařování kolejových vozidel – ČSN EN 15085-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-3
Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834
Přihláška k posouzení plnění požadavků předpisu ČD V95/5

Přihlášky zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).