Rozsudek Soudního dvora EU

In novinky by Pavel Keim

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie proti Spolkové republice Německo v oblasti volného pohybu zboží

Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 16. 10. 2014 rozsudek ve věci dodatečných požadavků nad rámec harmonizovaných evropských norem, které uplatňuje Spolková republika Německo v jednotlivých spolkových zemích prostřednictvím seznamů vnitrostátních stavebních norem (“Bauregellisten”). Tyto dodatečné požadavky byly soudem shledány v rozporu se směrnicí č. 89/106/EEC, o stavebních výrobcích (tzv. CPD), přičemž tento nález je relevantní i pro aktuálně platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (tzv. CPR). Evropská komise a Německo musí nyní spolupracovat na naplnění tohoto nálezu.

Dle názoru Evropské komise plyne z této kauzy ponaučení pro všechny členské státy, že není přípustné jednostranně vyvíjet a zavádět další zkušební metody nad rámec harmonizovaných norem; dodatečné zkušební metody musí být pro výrobce dobrovolné a nesmí podmiňovat přístup stavebních výrobků na trh. Členské státy a Komise mají společnou zodpovědnost za zdokonalování harmonizovaných norem tak, aby pokrývaly všechny oprávněné požadavky jednotlivých členských států.