Revize ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů

In novinky by Pavel Keim

Revize původní české technické normy ČSN 73 2901

Byla zahájena revize ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) z roku 2005, jejímž zpracovatelem je CTN VÚPS.

Příslušnou Technickou normalizační komisí je TNK 120 Tepelně izolační výrobky a materiály. Důvodem revize normy byla zastaralost některých ustanovení a nové poznatky v oblasti provádění ETICS.

Na zpracování tohoto normalizačního úkolu se podílí tým řešitelů ve složení:

Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov)
Ing. Pavel Svoboda (Cech pro zateplování budov)
Ing. Ivan Řehoř (ČKAIT)
Ing. Jiří Šála, CSc. (ČKAIT)
CTN VÚPS – Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Zuzana Aldabaghová

Zahájení tohoto normalizačního úkolu bylo oznámeno ve Věstníku ÚNMZ č. 04/2015. Předpokládaný termín vypracování prvního návrhu je červenec 2015.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb. se může každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhu ČSN přihlásit do 4 týdnů od zveřejnění úkolu ve Věstníku ÚNMZ, přihlásit u zpracovatele návrhu, případně přímo na ÚNMZ.