Revize norem ISO 9001 a ISO 14001

In novinky by Pavel Keim

Nejrozšířenějšími normami pro certifikaci systémů managementu patří normy ISO 9001 – Systém managementu kvality a ISO 14001 – Systém environmentálního managementu, proto si Vás dovolujeme informovat o připravovaných revizích těchto norem.

S ohledem na skutečnost, že vydání obou revidovaných norem se plánuje na podzim roku 2015, je předčasné řešit přizpůsobení Vašich systémů managementu návrhům revidovaných norem. Tak jako u předchozích revizí norem ISO, bude stanoveno přechodné období pro přeposouzení dle revidovaných norem (nejčastěji v rámci pravidelných dozorových auditů nebo recertifikace).

Důvodem revizí je sjednocení struktury a obsahu jednotlivých norem pro systémy managementu, zdůraznění zájmu zainteresovaných stran, začlenění risk managementu aj.

Seminář pro držitele certifikátů

Náš certifikační orgán pro systémy managementu Vás bude s dostatečným předstihem informovat o vydání obou norem a plánovaném postupu při přechodu na revidované normy. K vydání revidovaných norem uspořádáme seminář, na kterém budou účastníci seznámeni s požadavky norem, jejich aplikací do stávající dokumentace systému managementu a praktickými příklady implementace.