Logo VÚPS Nápis Výzkumný ústav pozemních staveb s.r.o.
Zpět

ÚVODNÍ INFORMACE

Národní kvalifikační a klasifikační systém stavebních dodavatelů ČR (NKKS)

Funkce Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů spočívá v zabezpečování kvalifikace a klasifikace stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky za účelem urychlení výběrového řízení pro veřejné zakázky a všeobecné posílení důvěry v tímto systémem kvalifikované a klasifikované stavební dodavatele. Národní kvalifikační a klasifikační systém spravuje a řídí ve shodě s dotčenými orgány státní správy Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Systém vychází z jednotných evropských hledisek, je dobrovolný, ale jednotlivými resorty investorům doporučený. Jeho základní zásady a postupy jsou dány metodickými pokyny MP 001 – MP 004, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách SPS v ČR a jsou rovněž k disposici u kvalifikačního orgánu.

Od 1. 5. 2004 vstoupil v platnost zákon č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Uvedený zákon platný pro zadávání veřejných zakázek stanovuje mimo jiné předpoklady stavebního dodavatele ucházet se o veřejnou zakázku. Umožňuje uchazeči využít k prokázání splnění kvalifikačních kritérií osvědčení certifikačního orgánu pro kvalifikaci o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů poté, co bylo schváleno Radou pro kvalifikaci při SPS a dodavatel byl zapsán do Registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu."

Registr kvalifikovaných stavebních dodavatelů je veřejně přístupný a slouží nejen organizátorům výběrových řízení pro veřejné zakázky, ale i soukromým investorům pro lepší orientaci na stavebním trhu.

POSTUP PŘI POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACI


a) Úvodní etapa

 • projednání vstupních podmínek a požadavků na dokumenty, které budou předmětem posuzování;
 • přijetí a posouzení přihlášky k certifikaci;
 • uzavření smlouvy o provedení posuzování a certifikace;
 • provedení informační návštěvy u zájemce o certifikaci (dále jen dodavatele), návštěva se uskuteční jen v případě potřeby, když se na ní obě strany dohodnou.

b) Posuzování


1. etapa - posuzování dokumentů a údajů

 • přijetí, přezkoumání kompletnosti, případně doplnění Dotazníku pro kvalifikaci a klasifikaci stavebních dodavatelů a jeho příloh;
 • posouzení údajů z Dotazníku a příloh;
 • ověřování referencí;
 • příprava postupu posuzování v sídle dodavatele.

2. etapa - prověrka v sídle dodavatele, eventuálně v místě stavby

 • namátkové ověření údajů uvedených v Dotazníku a přílohách
 • přezkoumání dokumentace namátkově vybrané referenční stavby
 • získání stanoviska majitele / uživatele namátkově vybrané referenční stavby ke spolupráci s dodavatelem

Po úspěšném ukončení prověrky je uzavřeno posuzování „Zprávou o plnění požadavků pro kvalifikaci a klasifikaci stavebních dodavatelů“.


c) Certifikace - vyhodnocení posuzování


Představuje celkové vyhodnocení procesu posuzování a rozhodnutí o udělení certifikátu. Je zpracována „Zpráva o výsledku posuzování kvalifikace a klasifikace stavebního dodavatele“, která obsahuje zatřídění dodavatele do klasifikačních tříd.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽADATELE O KVALIFIKACI A KLASIFIKACI


Pro hladký a zdárný průběh certifikace musí žadatel splnit především tyto podmínky:

 • podat řádně vyplněnou přihlášku k certifikaci na formuláři vydaném kvalifikačním orgánem;
 • uzavřít s kvalifikačním orgánem smlouvu o dílo na provedení certifikačního řízení a na jejím základě uhradit faktury za provedené práce;
 • předat kvalifikačnímu orgánu kompletní dokumentaci dle metodického pokynu MP 002 a poskytnout požadované informace pro přípravu prověrky na místě ( u žadatele);
 • umožnit provedení prověrky podkladů v sídle firmy a zajistit případně součinnost příslušných pracovníků.

Žadatel má právo:

 • být informován o postupech kvalifikačního orgánu a jeho požadavcích na dokumentování systému jakosti;
 • dohodnout společně s posuzovatelem termín prověrky v organizaci;
 • vyjádřit se k osobě posuzovatele;
 • vyjádřit se ke Zprávě o výsledku posuzování kvalifikace a klasifikace stavebního dodavatele;
 • podávat kvalifikačnímu orgánu námitky, stížnosti a odvolání.

Závazky držitele certifikátu jsou uvedeny v Potvrzení o převzetí výstupních dokladů o certifikaci.

NÁKLADY NA KVALIFIKACI A KLASIFIKACI


Platební podmínky jsou založeny na smluvním vztahu. Cena za veškeré úkony v rámci procesu posuzování a certifikace je taxativně dána ceníkem služeb – metodickým pokynem MP 003 Svazu podnikatelů ve stavebnictví.


a) Způsob stanovení ceny pro jednotlivé fáze procesu posuzování a certifikace (bez DPH):

 • Registrační poplatek za registraci žádosti dodavatele 5 000,-Kč
 • Úhrada za posouzení 20 000 – 80 000,-Kč
 • Za vyšší počet položek nomenklatury stavebních činností 0 – 14 000,-Kč
 • Za vyšší přiznanou klasifikační třídu 0 – 15 000,-Kč

b) V této ceně nejsou započteny platby Svazu podnikatelů v souvislosti se zařazením údajů kvalifikovaného stavebního dodavatele do registru a jeho udržování.


c) Při mimořádném rozšíření kvalifikace a klasifikace se cena snižuje na 50 %.

PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ, PLATNOST, ROZŠÍŘENÍ, OMEZENÍ A ODEBRÁNÍ CERTIFIKÁTU


a) Podmínkou pro vystavení certifikátu dodavateli a jeho platnost je:

 • splnění kritérií NKKS daných metodickým pokynem MP 002, které bylo ověřeno stanoveným postupem,
 • přijetí následujících závazků a povinností:
 • být po dobu platnosti certifikátu v souladu s požadavky NKKS
 • neprodleně informovat kvalifikační orgán o takových změnách, které by mohly ovlivnit platnost a rozsah certifikátu
 • 1 x ročně doložit kvalifikačnímu orgánu vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
 • 1 x ročně doložit, že jeho systém managementu jakosti je dozorován a dodavatel patřičně reaguje na nálezy certifikačního orgánu
 • aktualizovat pravidelně doklad o oprávnění k podnikání v intervalu max. 90 dnů a doklad o beztrestnosti statutárního orgánu v intervalu max. 6 měsíců
 • operovat s kvalifikací jen takového rozsahu, jaký je uveden na certifikátu a jen po dobu jeho platnosti
 • souhlas s tím, že bude po dobu platnosti certifikátu monitorován
 • platnost certifikátu je stanovena na 1 rok s tím, že po dodání aktuálních údajů a referencí, lze platnost tohoto certifikát vždy opakovaně prodloužit o další rok.

b) Mimořádné rozšiřování certifikátu o další oddíly v rámci nomenklatury stavebních činností provádí kvalifikační orgán na základě písemné žádosti organizace formou nového řízení.


c) Omezení certifikátu může být provedeno v případě,že:

 • došlo ke zrušení některých činností - v tom případě je podkladem písemné oznámení dodavatele
 • při monitoringu byly u některých činností opakovaně zjištěny závažné nedostatky v realizaci a vedení nepřijalo účinná opatření k nápravě ve stanoveném termínu.

Výsledkem je zrušení certifikátu, jehož rozsah byl omezen a vydání nového certifikátu.


d) Odnětí a zrušení certifikátu.

Kvalifikační orgán odejme certifikát v případě, že

 • při monitoringu byly zjištěny závažné neshody v plnění podmínek platnosti certifikátu
 • držitel certifikátu nesprávně používá certifikát

Kvalifikační orgán zruší certifikát v případě, že

 • držitel certifikátu požádal o zrušení
 • došlo k zániku certifikovaného dodavatele
 • .

e) Za nesprávné používání certifikátu je považováno :

 • publikování údajů, které jsou v rozporu s vydaným certifikátem
 • publikování odvolávek na již neplatný certifikát
 • publikování odvolávek na cizí certifikát
 • neoprávněné dodatečné úpravy certifikátu.

MONITORING ČINNOSTI KVALIFIKOVANÉHO DODAVATELE

Kvalifikační orgán provádí průběžný monitoring činnosti kvalifikovaného dodavatele. Pokud informace nevyvolají potřebu prověrky, nejsou náklady na monitoring dodavateli účtovány. Pokud informace vzbudí pochybnost, která není odpovědným zástupcem kvalifikovaného dodavatele vyvrácena, vedoucí kvalifikačního orgánu rozhodne o provedení prověrky. Tuto prověrku hradí kvalifikovaný dodavatel ve výši prokázaných nákladů.

VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK, STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí kvalifikačního orgánu nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit dodavatel písemně vedoucímu kvalifikačního orgánu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí kvalifikačního orgánu.

Stanovisko ke stížnosti, námitce či odvolání odešle vedoucí kvalifikačního orgánu písemně dodavateli do 60 dnů od obdržení odvolání.

ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

Stálí pracovníci kvalifikačního orgánu a odborní experti se písemně zavázali, že nebudou poskytovat jiným osobám informace o dodavateli získané při posuzování a plnění tohoto závazku je kvalifikačním orgánem důsledně sledováno a hodnoceno.


V Praze dne 31.5.2004


Ing. Lubomír Jablunka

vedoucí Certifikačníhu orgánu pro kvalifikaci


Copyright © 2004 Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.   11/2004

ZpětNahoru

Webmaster: Jan Matějovský ©