Logo VÚPS Nápis Výzkumný ústav pozemních staveb s.r.o.
Zpět

Český institut pro akreditaci, o.p.s., obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES uvedené v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.

V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci) pro:

  • Zkušební laboratoře podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025;
  • Kalibrační laboratoře podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025;
  • Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti a systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN 45012;
  • Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů environmentálního managementu v souladu s pokynem ISO/IEC Pokyn 66;
  • Certifikační orgány provádějící certifikaci výrobků podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN 45011;
  • Certifikační orgány provádějící certifikaci personálu podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024;
  • Inspekční orgány podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN 45004;
  • Organizátory programů zkoušení způsobilosti;
  • Environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli.

Členství v mezinárodních organizacích (EA, ILAC, IAF) a podpis mezinárodních multilaterálních dohod EA (na evropské úrovni) a ILAC, IAF (na celosvětové úrovni) o vzájemném uznávání výsledků akreditací dává záruky profesionální úrovně práce a přístupu ze strany ČIA.Mezinárodní normy stanovující požadavky na akreditované subjekty.

ČSN EN ISO/IEC 17 024 (01 5228) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.

ČSN EN ISO/IEC 17 025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

ČSN EN 45 004 (01 5260) Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.

ČSN EN 45 011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků.

ČSN EN 45 012 (01 5257) Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti.


Copyright © 2004 Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.   11/2004

ZpětNahoru

Webmaster: Jan Matějovský ©